Lög og reglur
Lög
Reglugerđ sjúkrasjóđs
Reglugerđ orlofssjóđs
Stjórnir og ráđ
Ađalstjórn
Trúnađarmannaráđ
Endurskođendur
Stjórn sjúkrasjóđs
Stjórn orlofssjóđs
Samninganefnd
Kjarasamningar
Laun
Vinnutími
Neyslutímar
Orlof
Forgangsréttur til vinnu
Fyrirtćkjaţáttur
Um Vinnuslys
Vinnu - og hlífđarföt
Sjóđir
Félagsgjöld
Uppsagnarfrestur
Trúnađarmenn
Ágreinismál
Gildistími og uppsagnarfrestur
Kynnisferđir
Guđmundur Jónasson
Fréttir
Fréttayfirlit
Eldrifréttir
Fyrirspurnir/Umsóknir
Spurningar
e-mail
Fyrir Orlofshús
Aðildarumsókn að Sleipni
Myndaalbúm
Húsnæði Sleipnis
Frá samningafundum
Orlofshúsaferð
Gamlar Myndir
Frá félagsfundum
Frá verkfallinu árið 2000
Hótel Geysir vígt árið 1986
Rútur
 
Lög
1. Kafli.
Nafn félagsins og félagssvæði:
6. Kafli.
Fundir, stjórnarkjör og afgreiðsla kjarasamninga:
2.Kafli.
Tilgangur félagsins og markmið:
7. Kafli.
Atkvæðagreiðslur:
3. Kafli.
Félagsaðild:
8. Kafli.
Fjármál:
4. Kafli.
Réttindi og skyldur félagsmanna, félagsgjöld, réttindamissir og brottrekstur:
9. Kafli.
Lagabreytingar:
5. Kafli.
Stjórn og trúnaðarráð:
10. Kafli.
Félagsslit:
 
1. Kafli. Nafn félagsins og félagssvæði:
Upp.

1. grein.
  1.1. Félagið heitir Bifreiðastjórafélagið Sleipnir og er fagfélag bifreiðastjóra með aukin ökuréttindi.
1.2. Heimili og varnarþing þess er í Reykjavík.
1.3. Félagið er landsfélag allra bifreiðastjóra á Íslandi. Félagsfundur getur ákveðið aðild að einstökum samtökum, ef það er talið til hagsbóta fyrir félagsmenn.
1.4. Félagssvæði þess er landið allt.
 

2. Kafli. Tilgangur félagsins og markmið:

2.grein.
  2.1. Að sameina alla launþega sem starfa við stjórn fólksflutninga- og annara bifreiða þar sem krafist er aukinna ökuréttinda við akstur.
2.2. Að vinna að sameiginlegum hagsmunamálum félagsmanna svo sem með því að semja um kaup og kjör, bættan aðbúnað við vinnu og gæta þess að ekki sé gengið á rétt þeirra.
2.3. Að hafa nána og vinsamlega samvinnu við önnur verkalýðsfélög.
2.4. Að vinna að fræðslu- og menningarmálum eftir því sem aðstæður leyfa.
 
3. Kafli. Félagsađild:
Upp.

3. grein.
  Inngöngu í félagið geta þeir fengið sem:
3.1. Uppfylla skilyrði greinar 1.1.
3.2. Standa ekki í óbættum sökum við félagið.
 

4. grein.
  Ákvæði um aðild:
4.1. Til að verða fullgildur félagsmaður þarf skrifleg umsókn að hafa borist félaginu og hljóta samþykki stjórnar og trúnaðamannaráðs. Þeir félagsmenn sem ekki hafa sótt skriflega um aðild að félaginu og þar með ekki hlotið samþykki stjórnar og trúnaðarmannaráðs um aðild, hafa málfrelsis- og tillögurétt en ekki kjörgengi né atkvæðisrétt. Stjórn og trúnaðarmannaráði er þó skylt að veita þeim félagsmönnum inngöngu sem ekki brjóta í bága við grein 3.
4.2. Í sérstökum tilfellum getur stjórn félagsins kallað til trúnaðarráð og veitt einstaklingum undanþágu frá 6 mánaða reglunni ef um hópinngöngu er að ræða frá einu fyrirtæki. Skal slík undanþága færð í bækur félagsins, ásamt ástæðum til undanþágunnar.
 

5.grein.
  5.1. Ef félagsmaður hættir í félaginu, telst hann að 6 mánuðum liðnum, ekki lengur fullgildur félagsmaður.
5.2. Enginn getur sagt sig úr félaginu eftir að atkvæðagreiðsla um vinnustöðvun hefur verið auglýst, eða ákvörðun um vinnustöðvun hefur verið tekin af félaginu eða trúnaðarráði og þar til vinnustöðvuninni hefur verið formlega aflýst.
5.3. Einnig er óheimilt að segja sig úr félaginu til þess að taka upp störf félagsmanna í öðru félagi, er lagt hefur niður störf vegna vinnudeilna.
5.4. Félagsmaður getur sagt sig úr félaginu með 3 mánaða fyrirvara. Úrsögn skal vera skrifleg og miðast við mánaðamót. Félagsmaður sem hefur sagt sig úr félaginu, nýtur frá þeim degi ekki atkvæðisréttar né kjörgengis.
 

4. Kafli. Réttindi og skyldur félagsmanna, félagsgjöld, réttindamissir og brottrekstur:

6. grein.
Réttindi félagsmanna eru eftirfarandi:
6.1. Málfrelsi, tillögu- og atkvæðisréttur á félagsfundum svo og kjörgengi.
6.2. Réttur á styrkjum úr sjóðum félagsins, svo sem nánar er ákveðið í reglugerðum sjóðanna.
6.3. Réttur til að vinna eftir þeim kjörum sem samningar félagsins ákveða hverju sinni.
6.4. Réttur til aðstoðar félagsins vegna vanefnda atvinnurekenda á samningum.

7. grein.
Upp.
Skyldur félagsmanna eru:
7.1. Að hlíta lögum félagsins, fundarsköpum, fundarsamþykktum og samningum í öllum greinum.
7.2. Að greiða félagsgjöld á réttum gjalddögum.
7.3. Að gegna trúnaðarstörfum fyrir félagið. Þó getur starfandi stjórnarmaður, sem verið hefur 3 ár eða lengur í stjórn félagsins samfellt, skorast undan endurkosningu í jafnlangan tíma. Hafi félagsmaður gegnt trúnaðarstarfi fyrir félagið í 3 ár eða lengur getur hann skorast undan endurkjöri.
7.4. Að stuðla að því að ófélagsbundnir menn gangi í félagið.
 

8. grein.
 
Ákvæði um félagsgjöld og réttindamissir:
8.1. Félagsgjöld eru ákveðin á aðalfundi.
8.2. Hver sá félagsmaður sem skuldar lögboðin gjöld til félagsins fyrir 6 mánuði eða meir nýtur ekki fullra félagsréttinda, svo sem atkvæðisrétt, kjörgengis né styrkja úr sjóðum félagsins. Félagsréttindi öðlast hann ekki á ný fyrr en skuldin er að fullu greidd.
8.3. Stjórn félagsins getur heimilað eftirgjöf á félagsgjaldi vegna sérstakra aðstæðna félagsmanna. Slík eftirgjöf gildir einungis í eitt ár í senn.
8.4. Þeir félagsmenn sem náð hafa 65 ára aldri og hafa greitt til félagsins samfellt í 10 ár eða meira skulu undanþegnir félagsgjöldum, en halda þó öllum þeim réttindum sem fullgildir félagsmenn væru. Þessi undanþága nær þó ekki til lögboðinna gjalda atvinnurekenda í sjúkra- og orlofssjóð félagsins.
 
9. grein.
 
Brottrekstur:
9.1. Ef félagsmaður er sakaður um brot á lögum félagsins skal málið tekið fyrir á stjórnarfundi, sem ákveður hvort veita skuli áminningu, beita fésektum eða víkja félagsmanni brott úr félaginu, með einföldum atkvæðameirihluta. Skjóta má þeim úrskurði til félagsfundar.
9.2. Hver sá maður er rækur úr félaginu í lengri eða skemmri tíma, sem að áliti félagsfundar hefur unnið gegn hagsmunum félagsins, bakað því tjón eða gert því eitthvað til vansa, sem ekki er álitið að bætt verði með fé, svo og hver sem ekki hlýðir lögum Bifreiðastjórafélagsins Sleipnis eftir gefna áminningu félagsfundar eða stjórnar.
9.3. Félagsfundur getur áminnt einstaka félagsmenn eða brottvikið félagsmanni úr félaginu. Félagsmaður getur vísað úrskurði félagsfundar til aðalfundar félagsins sem tekur lokaákvörðun um niðurstöðu félagsfundar. Úrskurður félagsfundar gildir þar til að aðalfundur ákveður annað.
9.4. Hafi félagsmanni verið vikið úr félaginu, á hann ekki afturkvæmt í félagið nema inntökubeiðni hans hafi verið samþykkt á lögmætum félagsfundi.
 
5. Kafli. Stjórn og trúnađarráđ:
 

10 grein.
  Stjórn:
10.1. Stjórn félagsins skipa fimm (5) menn og tveir (2) til vara, formaður, varaformaður, ritari, gjaldkeri og 1 meðstjórnandi. Stjórnin skiptir með sér verkum á fyrsta stjórnarfundi. Kjörtímabil stjórnar- og varastjórnar er samkvæmt grein 14.4. og 14.5.
10.2. Stjórnin hefur á hendi yfirstjórn allra félagsmála milli félagsfunda. Stjórnin boðar félagsfundi sbr. 12. grein. Hún ræður starfsmenn félagsins, ákveður laun þeirra og vinnuskilyrði. Stjórnin ber sameiginlega ábyrgð á eignum félagsins. Skylt er stjórn félagsins að stuðla að því að allt er varðar sögu félagsins sé sem best varðveitt. Láti félagsmaður af trúnaðarstörfum er hann gegnir fyrir félagið er honum skylt að skila af sér öllum gögnum er trúnaðarstarf hans varðaði.
10.3. Formaður félagsins boðar til stjórnarfunda er þörf krefur eða óski fjórir eða fleiri stjórnarmenn þess. Formaður undirritar gerðabækur félagsins og gætir þess að allir stjórnarmenn geri skyldu sína. Hann hefur eftirlit með starfsemi félagsins og með því að lögum þess og samþykktum sé fylgt. Varaformaður starfar með formanni og gegnir öllum störfum formanns í forföllum hans.
10.4. Ritari ber ábyrgð á að gerðabækur félagsins séu haldnar og færðar í þær allar fundargerðir og lagabreytingar. Hann undirritar gerðabækur félagsins ásamt formanni. Heimilt er að hljóðrita fundi félagsins.
10.5. Gjaldkeri hefur á hendi eftirlit með fjárreiðu og innheimtu félagsins og bókfærslu, eftir nánari fyrirmælum stjórnarinnar.
 
11. grein.
  Trúnaðarráð:
11.1. Trúnaðarráð skal vera starfandi í félaginu.
11.2. Ráðið skipa stjórn félagsins og tveir (2) fullgildir félagsmenn sem kosnir eru í ráðið eftir sömu reglum og gilda um stjórn. Einn (1) varamaður skal kosinn í trúnaðarráð um leið og aðalmenn eru kosnir.
11.3. Formaður félagsins skal vera formaður trúnaðarráðs og ritari félagsins ritari þess.
11.4. Formaður kveður trúnaðarráð til funda með þeim hætti er hann telur heppilegast. Skylt er formanni að boða til trúnaðarráðsfundar ef þriðjungur trúnaðarráðs óskar þess og tilgreinir fundarefni.
11.5. Trúnaðarráðsfundur er löglegur ef meirihluti ráðsmanna mætir. Ákvarðanir um að hefja vinnustöðvun eða aflétta henni eru löglegar og bindandi fyrir félagið og félagsmenn þess, ef þær hafa verið samþykktar með a.m.k. 3/4 hluta greiddra atkvæða á lögmætum trúnaðarráðsfundi. Formaður getur í nafni félagsstjórnar kallað saman trúnaðarráð stjórninni til aðstoðar, þegar ýmis önnur félagsleg vandamál ber að höndum og ekki eru tök á að ná saman félagsfundi, og ræður úrslitum í slíkum málum einfaldur meirihluti fundar.
Upp.

6. Kafli. Fundir stjórnarkjör og afgreiðsla kjarasamninga:
 
12. grein.
 
Félagsfundir:
12.1. Félagsfundir skulu haldnir þegar félagsstjórn álítur þess þörf eða minnst 1/10 hluti fullgildra félagsmanna óskar þess við stjórn félagsins og tilgreinir fundarefni.
12.2. Fundir skulu boðaðir með minnst viku fyrirvara með auglýsingu í útvarpi og/eða á vinnustöðum. Þó má í sambandi við vinnudeilur og verkfallsboðanir boða fund með skemmri fyrirvara. Fundur er lögmætur ef löglega er til hans boðað. Fundum félagsins skal stjórnað eftir almennum fundarsköpum. Ágreiningsatriði um fundarsköp úrskurðar fundarstjóri hverju sinni með rökstuddum úrskurði.
12.3. Óski félagsmaður eftir skriflegri atkvæðagreiðslu á félagsfundi er fundarstjóra skylt að verða við þeirri ósk.
 
13. grein.
 
Aðalfundir:
13.1. Aðalfundur félagsins skal haldinn í apríl ár hvert. Aðalfund skal boða með dagskrá, með 14 daga fyrirvara og er hann lögmætur ef löglega er til hans boðað.
13.2. Reikningar félagsins og lagabreytingatillögur, skulu liggja frammi á skrifstofu félagsins 14 dögum fyrir aðalfund.
13.3. Á aðalfundi skulu tekin fyrir þessi mál:
1. Skýrsla stjórnar fyrir liðið starfsár.
2. Endurskoðaðir reikningar félagsins lagðir fram til afgreiðslu.
3. Lagabreytingar ef fyrir liggja.
4. Kosning stjórnar og varastjórnar samkvæmt 10. og 14. grein laga félagsins.
5. Kosning trúnaðarráðs samkvæmt 11. gr. laga félagsins.
6. Kosning stjórnar og varastjórnar sjúkrasjóðs samanber 11. gr. reglugerðar sjúkrasjóðs.
7. Kosning stjórnar og varastjórnar orlofsheimilasjóðs samanber 2. gr. reglugerðar orlofssjóðs.
8. Kosning 2 endurskoðenda og 1 til vara fyrir sjóði félagsins.
9. Ákvörðun félagsgjalda.
10. Önnur mál.
 
14. grein.
 
14.1. Trúnaðarráð félagsins skal gera tillögur um menn í stjórn, varastjórn og aðal- og varamenn í trúnaðarráð samanber 11. og 14. grein þessara laga og í aðrar trúnaðarstöður hjá félaginu.
14.2. Skulu tillögur trúnaðarráðs liggja frammi hjá formanni og á skrifstofu félagsins 10 dögum fyrir aðalfund. Komi ekki aðrar tillögur fram, studdar 1/10 hluta fullgildra félagsmanna 7 dögum fyrir aðalfund eða krafa um allsherjaratkvæðagreiðslu eru tillögur trúnaðarráðs sjálfkjörnar og kjöri lýst á aðalfundi.
14.3. Komi fram krafa um allsherjaratkvæðagreiðslu skal farið eftir 15. grein þessara laga. Ákveði trúnaðarráð að gera ekki tillögur til aðalfundar skal kjósa á aðalfundi óhlutbundinni kosningu.
14.4. Kjósa skal sérstaklega formann til tveggja (2) ára í senn.
14.5. Meðstjórnendur skal einnig kjósa til tveggja (2) ára, þó þannig að á aðalfundi 2005 skulu tveir (2) meðstjórnendur kosnir til eins árs en að öðru leyti skal kosið í heild í hverja stjórn, nefnd eða ráð sem um getur í lögum þessum.
14.6. Varastjórnarmenn skulu kosnir til eins árs í senn og í ákveðinni röð. Geri trúnaðarráð tillögu um varamenn gildir hið sama.
14.7. Forfallist stjórnarmaður eða hættir störfum í stjórninni, skal formaður kveðja til varamann eftir þeirri röð sem þeir voru kosnir.
 

7. Kafli. Atkvæðagreiðslur:
 

15. grein.
  Um atkvæðagreiðslu og afgreiðslu nýrra kjarasamninga félagsins gilda eftirfarandi reglur:
15.1. Boða skal til félagsfundar innan 7 daga frá undirritun samninga og atkvæðagreiðslu um kjarasamning skal lokið innan 21. dags frá undirritun. Atkvæðagreiðslan skal vera leynileg og öllum fullgildum félagsmönnum gefinn kostur á þátttöku.
15.2. Sé póstatkvæðagreiðsla viðhöfð um kjarasamninga skal hún fara þannig fram að öllum fullgildum félagsmönnum skulu sendar í pósti, breytingar á kjarasamningi, ásamt tveimur umslögum. Annað umslagið skal númerað og frímerkt, stílað á Bifreiðastjórafélagið Sleipni og annað umslag ómerkt með kjörseðli.
15.3. Kjörskrá skal liggja frammi meðan á atkvæðagreiðslu stendur og einnig skal skýrt koma fram hvenær atkvæðagreiðslu lýkur.
 

8. Kafli. Fjármál:
 
16. grein.
 
16.1. Af tekjum félagsins skal greiða öll útgjöld þess, skatt til viðkomandi sambanda og annan kostnað, er stafar af samþykktum stjórnar eða félagsfunda. Við meiriháttar ráðstafanir á eigum félagsins þarf samþykki félagsfundar.
16.2. Tveir endurskoðendur skulu yfirfara reikninga félagsins fyrir liðið reikningsár og gera athugasemdir telji þeir þess þörf. Endurskoðendur eru kosnir á aðalfundi.
16.3. Sjóðir félagsins skulu vera:
1. Félagssjóður.
2. Sjúkrasjóður.
3. Orlofsheimilasjóður.
16.4. Heimilt er að stofna aðra sjóði svo sem: Vinnudeilusjóð, fræðslusjóð. Allir sjóðir félagsins aðrir en félagssjóður, skulu hafa sérstaka reglugerð samþykkta á aðalfundi. Reglugerðum sjóðanna má aðeins breyta á aðalfundi. Reglugerð hvers sjóðs skal tilgreina hlutverk sjóðsins, hverjar tekjur hans skuli vera, hvernig verja skuli fé hans og hvernig honum er stjórnað. Félagssjóður greiðir allan kostnað af starfsemi félagsins. Sjóðir félagsins skulu ávaxtaðir á tryggan hátt svo sem í ríkisskuldabréfum, í ríkistryggðum skuldabréfum, í bönkum, í sparisjóðum og í skuldabréfum tryggðum með veði í fasteign. Tekjur félagsins skiptast milli sjóðanna samkvæmt ákvæðum í reglugerðum þeirra.
 

9. Kafli. Lagabrerytingar:
Upp.

17. grein.
  17.1. Lögum þessum má breyta á aðalfundi félagsins enda hafi breytingatillagnanna verið getið í fundarboði.
17.2. Einnig er heimilt að breyta lögum á félagsfundi, hafi breytingatillögur áður verið ræddar á félagsfundi og þeirra getið í fundarboði.
17.3. Til þess að breyting nái fram að ganga, verður hún að hljóta samþykki 2/3 hluta greiddra atkvæða á lögmætum aðalfundi eða verið samþykkt á tveimur félagsfundum í röð.
17.4. Tillögur um breytingar á lögum félagsins skulu hafa borist félaginu fyrir 1. mars.
17.5. Breytingar á lögunum koma strax til framkvæmda er aðalfundur félagsins hefur samþykkt þær.
 

10. Kafli. Félagsslit:
 

18. grein.
 
18.1. Félaginu verður ekki slitið nema 3/4 hluti fullgildra félagsmanna samþykki það að viðhafðri allsherjaratkvæðagreiðslu samanber grein 15 (um afgreiðslu kjarasamninga). Verði samþykkt að leggja félagið niður, skulu eignir þess seldar og skipt upp jafnt milli þeirra sem greitt hafa til félagsins undangengna 6 mánuði frá því að ákvörðun er tekin um að leggja það niður og teljast fullgildir félagsmenn.
18.2. Um sameiningu félaga skal fjallað á sama hátt og félagsslit samkvæmt grein 15.
18.3. Verði stjórn félagsins óstarfhæf einhverra hluta vegna, skal boðað til félagsfundar hið fyrsta og skal á þeim fundi kosin bráðabirgðastjórn, sem fer með mál félagsins fram að næsta aðalfundi.


Lög félagsins þannig samþykkt á aðalfundi félagsins 27. nóvember 2009.