Lög og reglur
Lög
Reglugerđ sjúkrasjóđs
Reglugerđ orlofssjóđs
Stjórnir og ráđ
Ađalstjórn
Trúnađarmannaráđ
Endurskođendur
Stjórn sjúkrasjóđs
Stjórn orlofssjóđs
Samninganefnd
Kjarasamningar
Laun
Vinnutími
Neyslutímar
Orlof
Forgangsréttur til vinnu
Fyrirtćkjaţáttur
Um Vinnuslys
Vinnu - og hlífđarföt
Sjóđir
Félagsgjöld
Uppsagnarfrestur
Trúnađarmenn
Ágreinismál
Gildistími og uppsagnarfrestur
Kynnisferđir
Guđmundur Jónasson
Fréttir
Fréttayfirlit
Eldrifréttir
Fyrirspurnir/Umsóknir
Spurningar
e-mail
Fyrir Orlofshús
Aðildarumsókn að Sleipni
Myndaalbúm
Húsnæði Sleipnis
Frá samningafundum
Orlofshúsaferð
Gamlar Myndir
Frá félagsfundum
Frá verkfallinu árið 2000
Hótel Geysir vígt árið 1986
Rútur
 
Reglugerð sjúkrasjóðs

1. gr. Nafn sjóðsins, heimili og sjóðfélagar

Sjóðurinn heitir Sjúkrasjóður Bifreiðastjórafélagsins Sleipnis kennitala 700800-2370. Heimili sjóðsins og varnarþing er í Reykjavík. Sjóðfélagar eru þeir sem skilað er af umsömdu iðgjaldi af launum til sjóðsins samkvæmt kjarasamningi.

2. gr. Markmið sjóðsins
Sjúkrasjóðurinn er félagslegur samtryggingasjóður sjóðfélaga.
Markmið sjóðsins er að styrkja sjóðfélaga er missa vinnutekjur eða ígildi þeirra vegna sjúkdóma eða slysa með því að greiða þeim dagpeninga í slysa- og sjúkdómstilfellum. Ennfremur að vinna að fyrirbyggjandi aðgerðum er snerta öryggi og heilsufar sjóðfélaga og endurgreiða sjóðfélögum sjúkra- og endurhæfingarkostnað og með því að stuðla að endurkomu sjóðfélaga á vinnumarkað eftir veikindi eða slys


3. gr. Tekjur sjóðsins

a) Samningsbundin iðgjaldagreiðslur vinnuveitenda vegna bifreiðastjóra á félagssvæði Bifreiðastjórafélagsins Sleipnis.
b) Vaxtatekjur og arður.
c) Gjafir, framlög og styrkir.
d) Aðrar tekjur sem aðalfundur kann að ákveða hverju sinni.

4. gr. Stjórn og rekstur

Stjórn sjóðsins skal skipuð þrem (3) félagsmönnum Bifreiðastjórafélagsins Sleipnis og skulu þeir kosnir á sama tíma og stjórn félagsins.
Einnig skulu kosnir tveir (2) félagsmenn til vara.
Endurskoðendur sjóðsins skulu vera þeir sömu og endurskoðendur félagsins.
Reiknisár sjóðsins er almanaksárið.
Kjörtímabil sjóðsstjórnar er tvö ár.
Sjóðnum skal stjórnað í samræmi við almennar stjórnsýslureglur.
Sjóðstjórn setur sér starfsreglur og nánari reglur um úthlutun fjár úr sjóðnum.
Stjórn sjóðsins og starfsmenn hans skulu fara með allar umsóknir og afgreiðslu úr sjóðnum sem trúnaðarmál.


5. grein.

5. gr. Reikningar og endurskoðun

Halda skal bókhaldi sjúkrasjóðsins aðskildu frá öðrum fjárreiðum félagsins.
Reikningar sjóðsins skulu lagðir fram endurskoðaðir og áritaðir af skoðunarmönnum reikninga félagsins og löggiltum endurskoðanda fyrir aðalfund félagsins.
Allan beinan kostnað vegna reksturs sjóðsins greiðir hann sjálfur.
Árlegan kostnað vegna afgreiðslu og skrifstofu skal ákveða með samkomulagi milli sjóðstjórnar og stjórnar félagsins.


6. grein.

6. gr. Ávöxtun sjóðsins

Heimilt er að ávaxta fé sjóðsins með eftirfarandi hætti:
a) Í ríkisskuldabréfum, í skuldabréfum sem tryggð eru með ábyrgð ríkissjóðs og í skuldabréfum tryggðum með öruggum fasteignaveðum.
b) Með kaupum á markaðsskráðum verðbréfum.
c) Í bönkum eða sparisjóðum.
d) Á annan þann hátt er stjórn sjóðsins metur tryggan og veitir jafn góða ávöxtun og samkvæmt liðum a til c.
Stjórn sjóðsins er einnig heimilt að verja fé hans til kaupa eða byggingar félagshúss félagsins, enda sé sjóðurinn eigandi þess að því leyti.
Ávallt skal þess gætt að varsla og ráðstöfun fjármuna fari ekki í bága við markmið eða verkefni sjóðsins.


7. grein.


7. gr. Réttindi sjóðfélaga

A. Dagpeningar

Rétt til dagpeninga úr sjóðnum öðlast þeir sem greitt er af til sjóðsins samfellt í að minnsta kosti 3 mánuði. Fjárhæð dagpeninga miðast við meðaltekjur samkvæmt iðgjaldaskilum og greiðslutíma í sjóðinn og er tekjutengd, samanber 10. grein.
Réttur til dagpeninga stofnast frá þeim tíma er samningsbundinni eða lögboðinni kaupgreiðslu lýkur. Dagpeningar greiðast þegar sjóðfélagi hefur verið launalaus í a.m.k. 5 virka daga samfellt eða lengur, en er þá greitt frá þeim degi er launagreiðslum lýkur. Réttur til dagpeninga stofnast ekki ef sjóðfélagi á rétt á greiðslum fyrir tímabundið tekjutap á grundvelli skaðabótalaga, svo sem í kjölfar umferðarslysa.
Réttur til dagpeninga fellur niður þegar/ef sjóðfélagi hefur öðlast rétt til elli-, örorku- eða endurhæfingargreiðslna frá Tryggingastofnun ríkisins og/eða lífeyrissjóði.


B. Aðrar greiðslur

Stjórn sjóðsins er heimilt að endurgreiða sjóðfélögum sjúkra- og endurhæfingarkostnað. Sjóðstjórn ákveður fjárhæðir og skilyrði endurgreiðslna og skulu breytingar kynntar á aðalfundi.
Endurgreiðslur eru háðar því að greitt hafi verið samfellt í 6 mánuði í sjóðinn.
Rétt til endurgreiðslu kostnaðar vegna krabbameinsskoðana öðlast þó þeir sem greitt er af til sjóðsins í að minnsta kosti 3 mánuði samfellt.
Réttur til endurgreiðslna fellur niður um leið og hætt er að greiða iðgjald til sjóðsins. Þó er stjórn sjóðsins heimilt að styrkja sjóðfélaga á næstu 24 mánuðum eftir starfslok vegna aldurs eða örorku, enda hafi hann við starfslokin verið sjóðfélagi og í a.m.k. 5 næstu ár þar á undan.


8. grein.

8. gr. Samskipti sjúkrasjóða
Sjóðfélagi sem öðlast hefur rétt til greiðslu úr sjúkrasjóði annars stéttarfélags innan ASÍ, öðlast rétt til sjúkra- og slysadagpeninga hjá sjúkrasjóðnum eftir að hafa greitt í hann í einn mánuð, enda hafi hann fram að því sannanlega átt rétt hjá fyrri sjóðnum. Vinni sjóðfélagi á fleiri en einum vinnustað og hafi verið greitt í
fleiri en einn sjúkrasjóð þegar sótt er um greiðslu, skal hann greina frá því í hvaða sjóði hann hefur greitt. Heimilt er að fresta greiðslu bóta þar til staðfesting annarra sjóða liggur fyrir um að sjóðfélagi hafi ekki sótt um greiðslur þar. Sjóðurinn skal leita slíkrar staðfestingar og gefa öðrum sjóðum yfirlit um bætur, ef þess er óskað, sem greiddar eru vegna sjóðfélagans, tegund og fjárhæð bóta. Umsækjanda er skylt að leggja fram með umsókn sinni staðfestar upplýsingar um greiðslur frá öðrum sjóðum og veita aðrar
nauðsynlegar upplýsingar um launagreiðslur að viðlögðum réttindamissi.


9. grein.

9. gr. Geymd réttindi og heimildir

a) Heimilt er að veita sjóðfélaga sem naut fullra réttinda skv. 7. gr. og stundar starfsþjálfun, námskeið eða nám í allt að 12 mánuði og hefur síðan aftur störf á samningssviði félagsins endurnýjaðan bótarétt þegar greitt hefur verið til sjóðsins í einn mánuð. Sama gildir um sjóðfélaga sem hverfur frá vinnu vegna veikinda, heimilisástæðna eða af öðrum gildum ástæðum.
b) Þeir félagsmenn sem fara í lögbundið fæðingarorlof og hafa verið sjóðfélagar í a.m.k. 3 mánuði samfellt áður en taka fæðingarorlofs hófst, halda áunnum réttindum sínum hafi þeir greitt félagsgjald til félagsins af fæðingarorlofi sínu og hefji þegar að loknu fæðingarorlofi aftur störf á samningssviði félagsins.
c) Stjórn sjóðsins er heimilt að veita félagsmanni sem verið hefur atvinnulaus en greitt félagsgjald til félagsins tilskilinn lágmarkstíma samkvæmt A og B lið þessarar greinar, rétt til dagpeninga og endurgreiðslna, enda hafi hann verið sjóðfélagi í a.m.k. 3 mánuði samfellt áður en hann varð atvinnulaus.


10. grein.

10. gr. Dagpeningar og endurgreiðslur

A. Fjárhæð dagpeninga

1. Dagpeningar sjóðfélaga sem greitt hefur verið af til sjóðsins í 6 mánuði samfellt eða lengur skal miða við 80% af meðallaunum hans á mánuði næstliðna 6 mánuði samkvæmt iðgjaldaskilum.
2. Dagpeningar sjóðfélaga sem greitt hefur verið af til sjóðsins í 5 ár samfellt eða lengur skal með sama hætti miða við 100% af meðallaunum hans næstliðna 6 mánuði. Hámarksgreiðsla dagpeninga samkvæmt þessum lið miðast við meðallaun kr. 350.000.- á mánuði og tekur sú tala breytingum miðað við almennar launahækkanir samkvæmt aðalkjarasamningi Bifreiðastjórafélagsins Sleipnis.
3. Hámarksgreiðsla dagpeninga til sjóðfélaga sem hefur skemmri samfellda sjóðfélagsaðild en 5 ár er kr. 280.000.- á mánuði og tekur sú tala breytingum miðað við almennar launahækkanir samkvæmt aðalkjarasamningi Bifreiðastjórafélagsins Sleipnis.
4 Meðallaun þeirra, sem öðlast hafa rétt til greiðslu sjúkra- og slysadagpeninga úr sjúkrasjóði annars verkalýðsfélags sbr. 8. gr. skulu ákvörðuð með því að deila í laun á viðmiðunartímabili með fjölda mánaða sem greitt hefur verið til Sjúkrasjóðs Bifreiðastjórafélagsins Sleipnis.
5. Meðallaun þeirra sem ekki hafa átt rétt hjá sjúkrasjóði annars verkalýðsfélags ákvarðast með því að deila í laun á viðmiðunartímabili með 6 mánuðum, þó svo að greitt hafi verið skemur en 6 mánuði.
6. Samanlagðar greiðslur frá sjúkrasjóði, Tryggingastofnun ríkisins eða öðrum aðilum skal ekki nema hærri fjárhæð, en sem nemur meðallaunum sjóðfélagans næstliðinna 6 mánaða.
7. Í sérstökum tilvikum er heimilt að greiða dagpeninga miðað við lágmarkstekjur eins og þær eru samkvæmt kjarasamningi Bsf. Sleipnis á hverjum tíma og skal þá miða við starfshlutfall og starfstíma sjóðfélaga.
8. Til að viðhalda réttindum í öðrum sjóðum félagsins er dregið 0,7% af
dagpeningagreiðslum sjóðfélaga í félagsgjöld til félagsins.

B. Tímabil dagpeningagreiðslna

1. Dagpeningar í veikinda- og slysaforföllum greiðast í allt að 180 daga (6 mánuði) hafi verið skilað 1% af launum sjóðfélaga til sjóðsins eða annars félags innan ASÍ í 6 mánuði samfellt, í 150 daga ( 5 mánuði) hafi verið skilað með sama hætti í 5 mánuði, í 120 daga ( 4 mánuði) hafi verið skilað í 4 mánuði og í 90 daga ( 3 mánuði) hafi verið skilað í 3 mánuði.
Sjóðfélagi sem starfar hjá ríki, sveitarfélagi, sjálfseignastofnun eða öðrum sem greiða lægra samningsbundið iðgjald af launum en 1% til sjóðsins, skal fá greitt samkvæmt 7. gr. A lið í allt að 90 daga, þó þannig að samanlagt greiðslutímabil launagreiðanda og sjóðsins verði ekki lengra en 1 ár.
Ekki er greitt lengur en óvinnufærni eða veikindi vara. Ef verulegar breytingar hafa orðið á launum sjóðfélaga síðustu 6 mánuði er heimilt að meta tekjurnar sérstaklega og þá yfir lengra tímabil. Stjórn sjóðsins er heimilt að greiða allt að 180 daga til viðbótar að höfðu samráði við trúnaðarlækni sjóðsins, enda hafi verið greitt 1% iðgjald til sjóðsins. Greiðsla skv. þessari málsgrein miðast við lágmarkstekjur samkvæmt kjarasamningi eins og þær eru á hverjum tíma.
Heimilt er að úrskurða dagpeninga afturvirkt í allt að 3 mánuði frá því að umsókn barst sjóðnum.
Sá sem hefur fullnýtt rétt sinn til dagpeninga ávinnur sér rétt að nýju þegar hann hefur greitt til sjóðsins í 6 mánuði samfellt eftir að hann hefur störf á ný.
Hámarks fjöldi daga sem greiddir eru hverjum sjóðfélaga eru þrjú tímabil eða 540 dagar á hverju 10 ára tímabili.
2. Veikindi eða slys maka og barna
Sjóðfélagi á rétt á greiðslu dagpeninga miðað við gr. 7. A í allt að 180 daga á hverjum 12 mánuðum vegna veikinda eða slysa barna og í allt að 90 daga vegna alvarlegra veikinda eða slysa maka.

C. Dánarbætur og endurgreiddur kostnaður

1. a) Heimilt er að greiða dánarbætur til dánarbús sjóðfélaga sem fellur frá í starfi, er yngri en 70 ára og lætur eftir sig maka og börn. Eingreiddar dánarbætur til virks og greiðandi sjóðfélaga, skulu eigi nema lægri fjárhæð en kr. 180.000.- og greiðast hlutfallslega miðað við starfshlutfall, enda hafi iðgjald verið greitt í a.m.k. 6 mánuði samfellt fyrir andlát hans.
b) Dánarbætur virks og greiðandi sjóðfélaga sem greitt hefur verið af í a.m.k. 5 ár samfellt skulu vera að hámarki kr. 300.000.- og greiðast hlutfallslega miðað við starfshlutfall. Fyrir hvern mánuð sem líður frá starfslokum til andláts sjóðfélaga dragast frá kr. 10.000.- sbr. þó gr. 10.C.2.
c) Heimilt er með sama hætti og skv. lið a. og b. að greiða dánarbætur til dánarbús látins sjóðfélaga sem fellur frá í starfi og starfað hefur hjá atvinnurekanda sem greiðir lægra en 1% iðgjald til sjóðsins, enda eigi dánarbúið ekki rétt á launum vegna hins látna.
Láti sjóðfélagi ekki eftir sig maka eða börn, er heimilt að greiða með sama hætti dánarbúi dánarbætur hafi aðrir erfingjar annast útför hins látna og gengist við eignum og skuldum hans.
2. Aðrar dánarbætur
Við andlát manns sem, ekki er á vinnumarkaði en var sjóðfélagi við starfslok er stjórn sjóðsins heimilt að greiða til dánarbús hins látna hluta dánarbóta. Skilyrði greiðslu er að hinn látni hafi verið sjóðfélagi samfellt síðustu 5 ár fyrir starfslok. Greiðsla til eftirlifandi maka eða barna innan 18 ára aldurs skal vera að hámarki kr. 67.500.-.
Stjórn sjóðsins hefur heimild til þess að greiða hluta dánarbóta til annarra lögerfingja sem kosta útför hins látna, að hámarki kr. 50.000.- .
3. Kostnaðarsamar læknisaðgerðir erlendis
Stjórn sjóðsins er heimilt að endurgreiða sjóðfélaga kostnað vegna læknisaðgerða erlendis. Endurgreiðsla samkvæmt þessari grein má ekki nema hærri fjárhæð en sem nemur dagpeningum miðað við lágmarkstekjur samkvæmt aðalkjarasamningi Sleipnis á hverjum tíma í allt að 90 daga.
4. Forvarnir og endurhæfingarstyrkir
Heimilt er stjórn sjóðsins að endurgreiða kostnað sjóðfélaga vegna forvarna og endurhæfingar. Skulu fjárhæðir og viðmiðanir ákveðnar í sjóðstjórn.
Sjóðurinn skal leggja áherslu á að endurgreiða kostnað vegna krabbameinsskoðana og hjartarannsókna, sjúkra- og endurþjálfunar og meðferðar og endurhæfingar á heilsustofnunum og þjálfunarstöðvum.
5. Aðrar heimildir
Stjórn sjóðsins er heimilt að stofna til annarra styrkja í formi líftrygginga, dánarbóta, slysatrygginga og annarra heilsufarstrygginga.


11. grein.

11. gr. Skyldur sjóðfélaga, umsóknir um greiðslur og upplýsingar

Umsóknum skal skilað í því formi sem stjórn sjóðsins ákveður ásamt nauðsynlegum vottorðum er tryggja réttmæti greiðslna.
Umsækjandi skal, ef nauðsyn ber til að mati sjóðstjórnar, heimila trúnaðarlækni sjóðsins að sannreyna réttmæti framlagðra læknisvottorða og læknisskoðun ef þörf krefur.
Sjóðfélagi er verið hefur frá störfum vegna veikinda eða slyss í 2 mánuði samfellt eða lengur, skal ef sjóðstjórn óskar, mæta í viðtal til endurhæfingarráðgjafa sjóðsins og skoðun til trúnaðarlæknis eða annars aðila sem sjóðurinn tilnefnir, sé þess óskað.
Stjórn sjóðsins er heimilt að styrkja sjóðfélaga sem fer í starfsendurhæfingu.
Berist ekki fullnægjandi gögn og upplýsingar frá umsækjanda skal sjóðstjórn hafna umsókn að svo stöddu. Sjóðfélagi sem gefur rangar eða villandi upplýsingar eða leynir upplýsingum um hagi sína, fyrirgerir rétti sínum. Heimilt er að endurkrefja sjóðfélaga um allar greiðslur sem þannig eru fengnar auk dráttarvaxta. Ef um ítrekuð brot er að ræða missir viðkomandi sjóðfélagi rétt í 2 ár.

12. grein.
12. gr. Fyrning

Réttur til dagpeninga og endurgreiðslna úr sjúkrasjóði samkvæmt reglugerð þessari fellur niður sé umsókn ekki skilað til sjóðsins innan 12 mánaða frá því að rétturinn stofnast.


13. grein.

13. gr. Endurgreiðsla iðgjalda

Iðgjöld til Sjúkrasjóðsins endurgreiðast ekki.


14. grein.

14. gr. Málsmeðferð

Um málsmeðferð skal fara að almennum stjórnsýslureglum eftir því sem við á. Stjórn sjóðsins er skylt að upplýsa sjóðfélaga um rétt þeirra til aðstoðar með útgáfu bæklinga eða dreifirita, í félagsblaði og á heimasíðu félagsins.


15. grein.

15. gr. Málsskotsréttur

Heimilt er að vísa ágreiningi vegna úthlutunar til úrskurðar félagsstjórnar.


16. grein.

16.gr. Gerðabók

Stjórn sjóðsins skal ávallt halda gerðabók yfir umsóknir um dagpeninga, endurgreiðslur og samþykktar umsóknir.

17. grein.

17. gr. Ýmis ákvæði

Ef farsóttir geisa getur sjóðstjórn leyst sjóðinn frá greiðsluskyldum sínum
um stundarsakir. Einnig getur sjóðstjórn ákveðið að lækka um stundarsakir upphæð dagpeninga ef afkomu sjóðsins virðist hætta búin.


18. grein.

18. gr. Breytingar á reglugerðinni

Reglugerð þessari má aðeins breyta á aðalfundi Bifreiðastjórafélagsins Sleipnis enda sé þess getið í fundarboði að reglugerðarbreytingar séu á dagskrá og ennfremur skulu breytingarnar áður hafa verið ræddar á almennum félagsfundi
minnst viku fyrir aðalfund. Tillögum til reglugerðarbreytinga, sem einstakir félagsmenn vilja koma á framfæri, skal skilað til félagsstjórnar eigi síðan en fyrir lok marsmánaðar ár hvert. Einfaldur meirihluti greiddra atkvæða nægir til að
reglugerðarbreyting teljist samþykkt.


19. grein.

19. gr. Gildistími

Reglugerðin tekur gildi frá og með 1. desember 2009.


Reglugerđ sjúkrasjóđs samţykkt á ađalfundi Bifreiđastjórafélagsins Sleipnis nóvember 2009